O Nas

Jesteśmy zdania że finanse powinny być jasne i przejrzyste.

Udzielamy szybkich pożyczek gotówkowych na jasnych zasadach osobom, które spełniają wymagane przez nas kryteria, a zadowolenie naszych klientów jest dla nas podstawą. Jasno przedstawiamy warunki umowy, zawsze wiesz ile spłacisz i kiedy musisz uregulować swoje zobowiązanie. Nie dyskwalifikujemy z góry osób z zajęciami komorniczymi. U nas o pożyczkę może starać się każdy kto posiada stały udokumentowany dochód na terenie Polski.

Dzięki wewnętrznym procesom weryfikacyjnym, chcemy maksymalnie uprościć proces ubiegania się o pożyczkę. Nie weryfikujemy zewnętrznych baz jak BIK, KRD czy Erif. Darzymy naszych klientów zaufaniem i wierzymy ,że przeszłość nie może utrudniać budowania nowej przyszłości. Po wypełnieniu formularza kontaktowego, niezwłocznie przygotujemy dla Ciebie ofertę i skontaktujemy się w celu przedstawienia warunków pożyczki i podpisania umowy.

Działamy zgodnie z przepisami prawa

Dane, które nam przekazujesz, przechowujemy i przetwarzamy zgodnie z przepisami prawa, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa stosując protokół szyfrowania SSL. Możesz mieć pewność, że Twoje dane są dobrze chronione i nie dostaną się w niepowołane ręce. Wszelkie dane otrzymane od Ciebie są szyfrowane i zyskują status poufnych. Nie udostępniamy ich osobom trzecim.

Co powinieneś wiedzieć?

 
1.Jakie warunki muszę spełnić aby otrzymać pożyczkę?

 • Mieć 18-80lat
 • Posiadać stały udokumentowany dochód w Polsce
 • Być obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej
 • Posiadać stały adres zameldowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
 • Posiadać zdolność spłacenia zaciągniętego zobowiązania
 • Posiadać rachunek bankowy, na który otrzymujesz wynagrodzenie /rentę/ emeryturę

2.Akceptowalne źródła dochodu

 • Umowa o pracę na czas określony, nieokreślony
 • Emerytura
 • Renta na czas nieokreślony, określony
 • Umowa zlecenie
 • Kontrakt wojskowy, marynarski, menedżerski

3. Nie akceptujemy

 • Umowy o dzieło
 • Alimenty
 • 500+
 • Zasiłek dla bezrobotnych
 • Renta socjalna
 • Zasiłki z MOPS
 • Zasiłki społeczne
 • Świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej
 • Stypendia
 • Staż z Urzędu Pracy
 • Umowy na zastępstwo
 • Zatrudnienie świadczone za granicą
 • Dochody z tyt. rodziny zastępczej
 • Działalność gospodarcza ( za wyjątkiem pożyczki zabezpieczonej )

4.Jakie dokumenty są wymagane do procesu weryfikacji

 • Dowód osobisty
 • Umowa o pracę / zaświadczenie o zarobkach / druk RMUA
 • Waloryzacja renty, emerytury / Zaświadczenie z ZUS
 • Wyciąg z konta za ostatni miesiąc z potwierdzeniem otrzymania wynagrodzenia/ renty/ emerytury
 • W szczególnych przypadkach możemy poprosić cię o przedstawienie innych dokumentów.

5.Kiedy otrzymam odpowiedź o przyznaniu pożyczki?

 • Po przesłaniu wymaganych informacji niezbędnych do analizy. Niezwłocznie po przygotowaniu oferty.

6.Otrzymałem negatywną odpowiedź, dlaczego?

 • Z powodu zbyt dużego ryzyka niespłacenia pożyczki w terminie, stwierdzonego na podstawie analizy informacji zebranych w procesie rozpatrywania wniosku
 • Z powodu braku możliwości kontaktu w celu dokończenia procesu weryfikacji
 • Nie spełniasz podstawowych wymagań do udzielenia pożyczki
 • Braków formalnych

7.W jakim czasie otrzymam pieniądze?

 • Niezwłocznie po podpisaniu umowy pożyczki. Staramy się aby proces udzielania pożyczki był maksymalnie szybki.

8. Czy mogę wnioskować o kolejną pożyczkę, jeśli nie spłaciłem jeszcze poprzedniej?

 • Nie, możesz mieć tylko jedną aktywną pożyczkę, w celu uzyskania kolejnej spłać obecne zobowiązanie.

9. Czy jest możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki?

 • Oczywiście, pożyczkę możesz spłacić przed terminem określonym w umowie.

10.W jaki sposób mogę spłacić pożyczkę

 • Pożyczkę możesz spłacić w sposób określony w umowie; na konto bankowe lub osobiście.

11.Czy mogę zmienić termin spłaty?

 • Z pewnością decyzja o skorzystaniu z naszej oferty pożyczkowej była przez Ciebie przemyślana, więc wybrałeś najdogodniejszy dzień spłaty. Obecnie nie ma możliwości zmiany terminu spłaty.

12. Co powinienem zrobić, jeżeli nie mogę spłacić pożyczki w wyznaczonym terminie?

 • Koniecznie skontaktuj się z nami w godzinach pracy biura, razem znajdziemy optymalne rozwiązanie. Pod żadnym pozorem nie unikaj kontaktu i dołóż wszelkich starań do polubownego załatwienia sprawy.

 
 

Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Ustawie o kredycie konsumenckim oraz Kodeksie Cywilnym.

Warunkiem udzielenia pożyczki jest posiadanie stałego udokumentowanego dochodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej.

Pożyczkodawcą jest TAYLOR FINANCE CAPITAL Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze , przy ul.Osiedlowa 5, 65-268 Zielona Góra, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS0000606347, NIP 9731028561, REGON 363899574, kapitał zakładowy 200 000zł

Wskazane parametry oferty mają charakter informacyjny, są oparte o wyliczenia na podstawie informacji publicznie dostępnych.

Odsetki za nieterminową płatność pożyczki naliczane są w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne) (wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie jest równa sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych). W przypadku, gdy Pożyczka lub jej część nie została uiszczona w terminie, Pożyczkodawca oraz podmiot, który nabył wierzytelność z tytułu Umowy Pożyczki (w przypadku zbycia wierzytelności przez Pożyczkodawcę) mają prawo podejmowania czynności windykacyjnych : wykonywaniu monitów SMS, drogą telefoniczną, pisemnych wezwań oraz przekazaniu prawa do dochodzenia zaległych płatności osobom trzecim. W przypadku braku spłaty pożyczki bądź opóźnienia w spłacie Pożyczkodawca może przekazywać dane Pożyczkobiorcy o zobowiązaniach do Biur Informacji Gospodarczej. Ponadto Pożyczkobiorca może zostać zobowiązany do pokrycia kosztów dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania dla pierwszej pożyczki dla nowych klientów bez zajęć komorniczych, przy założeniu spłaty pożyczki w wyznaczonym terminie; 0%; całkowita kwota pożyczki 500 zł, całkowita kwota do spłaty 500 zł; prowizja 0%; oprocentowanie 0%; całkowity koszt pożyczki 0 zł; umowa na 30 dni. Stan na 05.12.2017 r. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania dla pożyczki na 30 dni przy założeniu spłaty pożyczki w wyznaczonym terminie; 2333,65% przy pożyczce 500zł netto: całkowita kwota pożyczki 650 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; całkowity koszt pożyczki 150 zł (w tym: prowizja 150 zł, odsetki 0 zł); umowa na 30 dni. Stan na 5.12.2017 r.. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy.