Pozasądowe rozstrzyganie sporów

Klient jest uprawniony do skorzystania z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów z

Taylor Finance Capital Sp. Z o.o. na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i Rzeczniku Finansowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2270). Podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. opozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich jest Rzecznik Finansowy (adres stronyinternetowej Rzecznika Finansowego: www.rf.gov.pl).

Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z nami w celu wyjaśnienia wątpliwości oraz złożenia

reklamacji, pod adresem kontakt@tfc-finance.pl lub telefonicznie.