Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Korzystanie ze strony www.tfc-finance.pl wymaga akceptacji niniejszej Polityki Prywatności.

Użytkownik strony www.tfc-finance.pl niniejszym potwierdza prawdziwość dobrowolnie podanych danych osobowych dotyczących jego osoby i wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych na potrzeby nawiązania z Taylor Finance Capital Sp. z o.o. stosunku prawnego polegającego na zawarciu umowy pożyczki w szczególności składania Użytkownikowi ofert zawarcia umów pożyczek oraz przekazywania innych informacji dotyczących usług oferowanych przez Taylor Finance Capital Sp. z o.o.

Cel polityki

 1. Wskazanie zasad ochrony prywatności obowiązujących na stronie www.tfc-finance.pl.
 2. Wszystkie dane wprowadzone za pośrednictwem strony są chronione technologią szyfrowania SSL. Stosujemy zaawansowane technologicznie w celu zagwarantowania najwyższego bezpieczeństwa danych użytkowników.

Administrator danych

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) jest Taylor Finance Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, ul.Osiedlowa 5, 65-268 Zielona Góra, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 0000606347 o kapitale zakładowym 200 000,00 zł wpłaconym w całości, zarejestrowana jako podatnik pod numerem NIP 9731028561, REGON 363899574.
 2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz może być konieczne do skorzystania z usług świadczonych przez Taylor Finance Capital Sp. z o.o. Zgoda może zostać odwołana przez Użytkownika w każdym czasie, zgodnie z RODO.
 3. Użytkownik może odwiedzać Stronę Internetową bez ujawniania swojej tożsamości.

Cel przetwarzania danych

 1. Przetwarzanie danych dobywa się w celu zawarcia i wykonania umowy pożyczki oraz jej bieżącej obsługi, prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, marketingu bezpośredniego produktów własnych oraz podmiotów trzecich po uprzednim wyrażeniu odpowiedniej zgody.
  Dane te mogą obejmować m.in.:

   

  1. dane identyfikujące osobę;
  2. dane adresowe i teleadresowe;
  3. dane dotyczące źródeł dochodu;
  4. dane dotyczące zobowiązań.
 2. Taylor Finance Capital Sp. z o.o. może zwrócić się do Użytkownika o dostarczenie dodatkowych dokumentów w celu dokonania oceny zdolności kredytowej.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Taylor Finance Capital Sp. z o.o. nie dłużej niż jest to niezbędne dla wykonania umowy pożyczki oraz do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, które wynikają z przepisów prawa, w tym obowiązku przechowywania dokumentów księgowych, zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych podmiotów trzecich, wycofania zgody, jeśli wcześniej taka zgoda była wyrażona oraz przedawnienia roszczeń.

Odbiorcy danych

 1. Taylor Finance Capital Sp. z o.o. na podstawie umowy i z godnie z poleceniem może przekazywać dane osobowe podmiotom współpracującym w zależności od celu przetwarzania w tym m.in. zawarcia i wykonania umowy pożyczki oraz jej bieżącej obsługi, dostosowania usług w zakresie utrzymania systemów informatycznych, przechowywania danych, dochodzenia roszczeń .
 2. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępnianie podmiotom uprawnionym do ich żądania na mocy przepisów prawa, w tym w szczególności organom kontrolnym UODO, KNF, UOKiK.

Kontakt i zmiana danych

 1. Użytkownik może dobrowolnie na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wyrazić zgodę na przesyłanie przez Taylor Finance Capital Sp. z o.o. informacji handlowej dotyczącej własnych produktów i usług oraz produktów i usług Podmiotów współpracujących, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zgoda może być w każdym czasie odwołana.
 2. Taylor Finance Capital Sp. z o.o. może skontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem narzędzi elektronicznych tj.: e-maila, telefonu lub innych środków porozumiewania się na odległość w sprawie spłaty pożyczek, nakazów płatniczych oraz innych kwestii istotnych dla stosunków umownych. Ponadto, po otrzymaniu zgody, Taylor Finance Capital Sp. z o.o. może skontaktować się za pośrednictwem narzędzi elektronicznych tj.: e-maila oraz SMS w celu dostarczania informacji o aktualnych ofertach handlowych własnych oraz podmiotów współpracujących.
 3. Użytkownik ma prawo dostępu do zgromadzonych przez Taylor Finance Capital Sp. z o.o. danych osobowych oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczonego przetwarzania.
 4. Wszelkie pytania, wnioski, uwagi uprzejmie prosimy kierować za pośrednictwem:
  1. poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@tfc-finance.pl
  2. telefonicznie pod numer: +48 570 309 963
  3. listownie na adres: Taylor Finance Capital Sp. z o.o., ul.Bohaterów Westerplatte 21 skr.poczt. 47, 65-001 Zielona Góra.

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkich zmianach niniejszej Polityki Taylor Finance Capital Sp. z o.o. powiadamia poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej.
 2. Korzystanie przez Użytkownika ze strony po wprowadzeniu zmian do niniejszej Polityki równoznaczne jest z akceptacją jej treści.
 3. Polityka wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej.