Regulamin Promocji

Regulamin Promocji „Pierwsza pożyczka dla nowych klientów ZA DARMO”

 

1.Organizator

Organizatorem promocji „Pierwsza pożyczka dla nowych klientów ZA DARMO” zwanej dalej Promocją jest TAYLOR FINANCE CAPITAL Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze , przy ul.Osiedlowa 5, 65-268 Zielona Góra, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podnr KRS 0000606347, NIP 9731028561, REGON 363899574, kapitał zakładowy 200 000zł, zwany dalej Pożyczkodawcą.

2.Warunki i zasady uczestnictwa w Promocji

 1. Promocja trwa do odwołania.
 2. Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie osoba fizyczna ubiegająca się o pożyczkę.
 3. Uczestnikiem Promocji może być osoba spełniająca warunki udzielenia pożyczki:
 • jest konsumentem w znaczeniu art. 221Kodeksu Cywilnego tj. osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową
 • jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej z miejscem zameldowania na terytorium kraju
 • Nie posiadał wcześniej zobowiązań względem Pożyczkodawcy
 • Nie posiada zajęć komorniczych
 • Jest zdolny do spłaty udzielonej pożyczki
 • Złożył wniosek o udzielenie pożyczki, a następnie pozytywnie przeszedł proces weryfikacji
 • Zawarł promocyjną umowę pożyczki z Pożyczkodawcą

3.Naruszenie warunków promocji

 1. Warunkiem skorzystania z promocji jest terminowe spłacenie pożyczki ,a Pożyczkobiorca zobowiązuje się spłacić pożyczkę w terminie określonym w umowie pożyczki.
 2. Warunki promocji dotyczą wyłącznie pierwszej pożyczki dla nowych klientów bez zajęć komorniczych.
 3. Warunki promocji dotyczą wyłącznie pożyczek w wysokości od 300zł do 500zł na okres 30 dni.
 4. W przypadku zwrócenia pożyczki po upływie ostatniego dnia spłaty, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty Pożyczkodawcy prowizji od udzielonej pożyczki w wysokości określonej w umowie pożyczki.

4.Postanowienia końcowe

 1. Skorzystanie z Promocji oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie Pożyczkodawcy.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie Pożyczkodawcy
 4. Pożyczkodawca ma prawo do odwołania oraz do aktualizacji warunków promocji w każdym czasie. Zmiany nie mogą dotyczyć umów pożyczek już zawartych.