Weź pożyczkęTakTak


Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Ustawie o kredycie konsumenckim oraz Kodeksie Cywilnym.

Warunkiem udzielenia pożyczki jest posiadanie stałego udokumentowanego dochodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej.

Pożyczkodawcą jest TAYLOR FINANCE CAPITAL Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze , przy Pl.Bohaterów 1 65-050 Zielona Góra, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS0000606347, NIP 9731028561, REGON 363899574, kapitał zakładowy 200 000zł

Wskazane parametry oferty mają charakter informacyjny, są oparte o wyliczenia na podstawie informacji publicznie dostępnych.

Odsetki za nieterminową płatność pożyczki naliczane są w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne) (wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie jest równa sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych). W przypadku, gdy Pożyczka lub jej część nie została uiszczona w terminie, Pożyczkodawca oraz podmiot, który nabył wierzytelność z tytułu Umowy Pożyczki (w przypadku zbycia wierzytelności przez Pożyczkodawcę) mają prawo podejmowania czynności windykacyjnych : wykonywaniu monitów SMS, drogą telefoniczną, pisemnych wezwań oraz przekazaniu prawa do dochodzenia zaległych płatności osobom trzecim. W przypadku braku spłaty pożyczki bądź opóźnienia w spłacie Pożyczkodawca może przekazywać dane Pożyczkobiorcy o zobowiązaniach do Biur Informacji Gospodarczej. Ponadto Pożyczkobiorca może zostać zobowiązany do pokrycia kosztów dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania dla pierwszej pożyczki dla nowych klientów bez zajęć komorniczych, przy założeniu spłaty pożyczki w wyznaczonym terminie; 0%; całkowita kwota pożyczki 500 zł, całkowita kwota do spłaty 500 zł; prowizja 0%; oprocentowanie 0%; całkowity koszt pożyczki 0 zł; umowa na 30 dni. Stan na 05.12.2017 r. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania dla pożyczki na 30 dni przy założeniu spłaty pożyczki w wyznaczonym terminie; 2333,65% przy pożyczce 500zł netto: całkowita kwota pożyczki 650 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; całkowity koszt pożyczki 150 zł (w tym: prowizja 150 zł, odsetki 0 zł); umowa na 30 dni. Stan na 5.12.2017 r.. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy.